Biała Podlaska: Kampania edukacyjno-informacyjna w ramach Projektu Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska
Numer ogłoszenia: 149123 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 191372 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o., ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 3426071 do 73, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kampania edukacyjno-informacyjna w ramach Projektu Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie poniżej 207 000 euro 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa Edukacji Ekologicznej wspierającej działania Zamawiającego dla efektywnej pracy Zakładu Zagospodarowania Odpadów, zrealizowanego w ramach Przedsięwzięcia: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska. 2. W ramach niniejszego zamówienia przewidziano: a. Produkcję i realizację dwóch filmów krótkometrażowych; b. Przygotowanie prelekcji i spotkań dla mieszkańców Białej Podlaskiej promujących przyjęty system segregacji odpadów oraz konieczność stosowania selektywnej zbiórki odpadów; c. Przeprowadzenie spotkań wyjazdowo- edukacyjnych we wszystkich szkołach podstawowych w Białej Podlaskiej; d. Przeprowadzenie konkursów ekologicznych we wszystkich szkołach podstawowych w Białej Podlaskiej; e. Przeprowadzenie konkursu plastycznego ogólnodostępnego; f. Zaprojektowanie i kolportaż ulotki informacyjnej - Eko-Miasto prezentującej zasady i konieczność segregowania odpadów; g. Kampanię outdoorową - zaprojektowanie i wynajem bilbordów; h. Zaprojektowanie wzorów maskotki kampanii edukacyjnej wraz z wykonaniem dwóch kostiumów maskotki w formacie umożliwiającym wykorzystanie jej (personalnie) w okresie prowadzonej kampanii edukacyjnej; i. Zaprojektowanie i prowadzenie w okresie jednego roku strony internetowej; j. Zaprojektowanie oraz prowadzenie fanpage w okresie jednego roku na portalu społecznościowym FACEBOOK; k. Zaprojektowanie oraz prowadzenie w okresie jednego roku konta na portalu społecznościowym TWITTER; l. Organizację eventu ekologicznego w centrum Białej Podlaskiej; m. Zaprojektowanie i wyposażenie ścieżki edukacyjnej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Ekologicznej 1 w Białej Podlaskiej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9, 80.54.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ