Biała Podlaska: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA REALIZACJI ZADANIA:PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ CENTRALNĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Numer ogłoszenia: 357504 - 2014; data zamieszczenia: 28.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 332510 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o., ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 3426071 do 73, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA REALIZACJI ZADANIA:PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ CENTRALNĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: a. Wykonanie ekspertyz stanu technicznego istniejących obiektów oczyszczalni ścieków i przepompowni centralnej - 4 kpl b. opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną w Białej Podlaskiej składającej się z części graficznej i opisowej. -4 kpl., c. opracowanie studium wykonalności - 4kpl. dla planowanej inwestycji w oparciu zgodnie z Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym (oś priorytetowa I - Gospodarka wodno - ściekowa) dostępnym na stronie http:www.pois.gov.plDokumentyWzorydokumentowDocumentsPriorytet1_studium.pdf oraz pozostałymi odnośnymi wytycznymi dla projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020, : d. opracowanie dokumentacji z zakresu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji - 4 kpl. e. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska oraz aktualnymi Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych) oraz f. uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla planowanego przedsięwzięcia g. opracowanie dokumentacji przetargowej (IDW, PFU) dla wyłonienia wykonawcy planowanej inwestycji w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC żółty. W celu opracowania koncepcji programowo - przestrzennej Wykonawca we własnym zakresie pozyska: mapę zasadniczą w skali 1:500;inne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy itp., niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Części III niniejszej SIWZ -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9, 71.32.00.00-7, 71.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 430000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ