Biała Podlaska: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA REALIZACJI ZADANIA PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ CENTRALNĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Numer ogłoszenia: 332510 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o. , ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, tel. 83 3426071 do 73.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA REALIZACJI ZADANIA PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ CENTRALNĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje a. Wykonanie ekspertyz stanu technicznego istniejących obiektów oczyszczalni ścieków i przepompowni centralnej 4 kpl b. opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną w Białej Podlaskiej składającej się z części graficznej i opisowej 4 kpl., c. opracowanie studium wykonalności 4kpl. dla planowanej inwestycji w oparciu zgodnie z Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodnościekowym oś priorytetowa I Gospodarka wodno ściekowa dostępnym na stronie httpwww.pois.gov.plDokumentyWzorydokumentowDocumentsPriorytet1studium.pdf oraz pozostałymi odnośnymi wytycznymi dla projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 d. opracowanie dokumentacji z zakresu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji 4 kpl. e. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska oraz aktualnymi Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych oraz f. uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla planowanego przedsięwzięcia g. opracowanie dokumentacji przetargowej IDW, PFU dla wyłonienia wykonawcy planowanej inwestycji w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC żółty. W celu opracowania koncepcji programowo przestrzennej Wykonawca we własnym zakresie pozyska mapę zasadniczą w skali 1:500; inne uzgodnienia, opinie, ekspertyzy itp., niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Części III niniejszej SIWZ -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9, 71.32.00.00-7, 71.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 204.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 10.000,00 PLN słownie: dziesięć tysięcy złotych 2.Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 roku Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać, między innymi następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie Wykonawcy, beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem, d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, e) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia, f) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy p.z.p., lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie lub Wykonawca, którego ofertę wybrano: i. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub ii. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub iii. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 3.Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 06 2030 0045 1110 0000 0008 8170 w banku: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Białej Podlaskiej Do Oferty Zamawiający zaleca dołączyć kopię polecenia przelewu lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem - przez osoby odpowiednio upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2)Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy złożyć w oryginale dołączonym do oryginału oferty. 4.Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy p.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4) Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą. 5.Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy p.z.p. 6.Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 Ustawy p.z.p. przewiduje możliwość zmiany umowy w jej przedmiocie lub terminie wykonania w przypadku wystąpienia następujących warunków 1) z powodu zmiany prawa Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem wprowadzenia zmiany prawa przez władzę ustawodawczą lub wykonawczą 2) zmiany terminu wykonania zamówienia pod warunkiem: a) zmiany terminu wykonania robót budowlanych w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny lub embarga, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostaw bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą Stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku. Powiadomienie to zostanie przekazane w terminie 14 dni od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach. Zmiana ta może wpłynąć na termin wykonania zamówienia ale nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy; b) zmiany terminu wykonania z powodu zmiany prawa Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzonego przez władzę ustawodawczą lub wykonawczą. Zmiana ta nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy; c) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, d) zmiany terminu wykonania w przypadku wystąpienia awarii środowiskowej. Zmiana ta nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy; e) zmiany terminu wykonania w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy. Zmiana ta nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy; f) zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem zgodności z postanowieniami SIWZ. Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy; 3) zmiany przedmiotu umowy koniecznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia, przy czym potrzebna do wykonania praca nie będzie stanowiła zamówienia dodatkowego w rozumieniu przepisów ustawy p.z.p., i zostanie udzielona na warunkach określonych w we wzorze umowy i w cenie podanej w ofercie Wykonawcy, 4) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) lub zmianami kadrowymi. Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy; 5) zmiany danych teleadresowych. Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy; 6) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. Zmiana ta nie wpłynie na zmianę terminu oraz nie wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy; 7) zmiany Kluczowych Specjalistów, przedstawionych w Załączniku nr 6 do SIWZ, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego Specjalistę. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowego Specjalisty w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty; b) nie wywiązania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z Umowy; c) jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacji, itp.. W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi posiadać kompetencje i umiejętności niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej Umowy określone dla danego specjalisty; 8) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli uzna, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy. W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi posiadać kompetencje i umiejętności niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań będących przedmiotem niniejszej Umowy określone dla danego specjalisty; 9) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT zmiana nie wpłynie na termin wykonania zamówienia: a) jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; b) jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 10) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację niniejszego zamówienia. Zmiana ta wpłynie na wynagrodzenie Wykonawcy, jedynie w przypadku zmiany stawki VAT o której mowa w pkt 18; 11) wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy 12) zmiany zakresu rzeczowego umowy mogą nastąpić w sytuacji wystąpienia różnic w związku ze zmniejszeniem lub w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania zamówienia; 6.Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną. 7.Każda ze Stron przedkładając drugiej stronie pisemną propozycję zmian spełniająca wymogi określone w pkt. 5 powyżej, wraz z tą propozycją przedłoży: -opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian, -propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie świadczenia dostaw/usług i szacunek w jaki sposób zakładane zamiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy. 8.Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający w zależności od przypadku w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany lub w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w pkt. 7. 9.W przypadku upływu terminu podanego w pkt. 8 i nie uzyskania jednej z odpowiedzi opisanych w pkt. 8, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona. 10. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia pkt. 8-9.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bwikwodkan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD - KAN Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A 21-500 Biała Podlaska POLSKA.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD - KAN Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35A 21-500 Biała Podlaska POLSKA.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania Przebudowa i modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną w Białej Podlaskiej będzie dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak