Zakład Zagospodarowania Odpadów

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej jest świadczenie usług komunalnych,  w zakresie zbierania,  unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów poprzez:

 •  utrzymanie i eksploatację instalacji do mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadającej się w części lub całości do odzysku,
 • Wysegregowanie i rozdrabnianie odpadów w celu przygotowania paliwa alternatywnego,
 • utrzymanie i eksploatację instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktów o właściwościach  wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych,
 • utrzymanie i eksploatację instalacji pozyskania i wykorzystania biogazu, wytworzonego w instalacji beztlenowej fermentacji biofrakcji,
 • produkcję energii elektrycznej i cieplnej z biogazu,
 • przesył nadwyżki biogazu na oczyszczalnię ścieków, w celu wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i cieplnej,
 • utrzymanie i eksploatację instalację stabilizacji tlenowej osadów pofermentacyjnych oraz placu dojrzewania osadów pofermentacyjnych,
 • utrzymanie i eksploatację kwater balastu – instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,
 • organizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • krótkotrwałe magazynowanie zebranych odpadów problemowych i niebezpiecznych,
 • zamykanie i rekultywację składowisk,
 • monitoring składowisk,
 • prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej,
 • kompletowanie dokumentacji dotyczącej zebranych, odbieranych, wysegregowanych  odpadów i zagospodarowanych oraz sporządzanie sprawozdań i rozliczeń,
 • prowadzenie PSZOK (punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).