ZAKŁAD ZAOPATRZENIA W WODĘ

          Do zadań Zakładu Zaopatrzenia w Wodę należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z produkcją, uzdatnianiem i dostawą wody w sposób zapewniający ciągłość dostaw wody pitnej o właściwym ciśnieniu i jakości, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującym pozwoleniem wodno prawnym.