HISTORIA   PRASA O NAS   KONTAKT


Menu OBOWIĄZUJĄCA TARYFA!!!!!!!  

Spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na podstawie Uchwały Nr XXV/16/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 3.02.2017 informuje o przedłużeniu czasu obowiązywania Taryfy Nr 13/IV/2016 na okres od 1 kwietnia 2017  r. do 31 marca 2018 r.

TARYFA Nr 13/IV/2016

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

I. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK OPŁAT.

 A) za dostawę wody  z wodociągów miejskich

Lp.

Grupy odbiorców

Cena bez

podatku VAT

Cena z podatkiem

VAT – 8%*

1

Gospodarstwa domowe
i cele socjalne:

Cena w zł za 1 m3 wody

 

2,17

 

2,34

2

Produkcja spożywcza:

Cena w zł za 1 m3 wody

 

2,20

 

2,38

3

Przemysł i usługi:

Cena w zł za 1 m3 wody

 

2,23

 

2,41

4

Wszyscy odbiorcy wody:

Opłata abonamentowa
w zł na punkt poboru miesięcznie

Opłata abonamentowa
w zł na punkt poboru kwartalnie

Opłata abonamentowa
w zł na lokal w budynku wielolokalowym miesięcznie

 

 

13,95

 

 

15,07

 

18,85

 

20,36

 

7,57

 

8,18

 

B) za odprowadzanie ścieków komunalnych do kanalizacji miejskiej

Lp.

Grupy odbiorców

Cena bez

podatku VAT

Cena z podatkiem

VAT – 8%*

1

Gospodarstwa domowe:

Cena w zł za 1 m3 ścieków

 

3,91

 

 4,22

2

Pozostali odbiorcy:

Cena w zł za 1 m3 ścieków

 

6,79

 

7,33

3

Wszyscy odprowadzający ścieki:

Opłata abonamentowa
w zł na odbiorcę miesięcznie

Opłata abonamentowa
w zł na odbiorcę kwartalnie

 

 

19,00

 

 

20,52

 

20,81

 

22,47

 C)   za zrzut ścieków na punkt zlewny     

Lp.

Grupy odbiorców

Cena bez

podatku VAT

Cena z podatkiem

VAT – 8%*

1

Wszyscy odbiorcy:

Cena w zł za 1 m3 ścieków

 

25,76

 

 27,82

D)   za odprowadzanie ścieków opadowych 
i roztopowych do kanalizacji deszczowej

Lp.

Grupy odbiorców

Cena bez

podatku VAT

Cena z podatkiem

VAT – 8%*

1

Wszyscy odbiorcy:

Cena w zł za 1 m3 ścieków 

 

 

5,18

 

 

5,59

*w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT ceny z podatkiem  zostaną przeliczone

II. ZAKRES I CZAS OBOWIĄZYWANIA TARYFY.
1.    Taryfa obejmuje swoim zakresem wszystkich odbiorców korzystających z usług Spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na podstawie zawartych umów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych oraz ścieków opadowych i roztopowych.
2.    Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych są prowadzone na podstawie określonych w niniejszej taryfie cen i stawek oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków komunalnych.
3.    Rozliczenia za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych są prowadzone na podstawie cen z niniejszej taryfy oraz ilości odprowadzonych ścieków opadowych i roztopowych. Ilość odprowadzonych ścieków określa się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. U odbiorców nie posiadających zainstalowanych urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków oblicza się na podstawie określonej w umowie ilości m2 przeliczeniowych odwadnianej powierzchni oraz ilości opadów na terenie miasta Biała Podlaska na 1 m2 ustalonych w oparciu o pomiary Stacji Meteorologicznej w Ciciborze Dużym.
4.    Zbiorowe zaopatrzenie w wodę obejmuje: pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody odbiorcom usług.
5.    Zbiorowe odprowadzanie ścieków obejmuje:
-    Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych: odbiór i przesył ścieków komunalnych za pośrednictwem systemu kanalizacyjnego lub stacji zlewnej ścieków oraz oczyszczenie ścieków do wymogów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.
-    Zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych: ujęcie ścieków opadowych i roztopowych w system kanalizacji deszczowej, przesył urządzeniami kanalizacji deszczowej, podczyszczenie oraz wprowadzenie ścieków do odbiornika.
6.    Opłaty dodatkowe za przekroczenie dopuszczalnych stężeń i stanu ścieków stosowane będą zgodnie z warunkami określonymi w umowach z zastosowaniem cen z punktu B.
7.    Taryfa obowiązuje w przedłużonym terminie od 1 kwietnia 2017 roku  do 31 marca 2018 roku.Przedłużenie czasu obowiązywania TARYFY Nr 13/IV/2016 zostało zatwierdzone Uchwłą Nr XXV/16/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 3 lutego 2017 roku.

Obowiązująca taryfa do pobrania <<TUTAJ>>    webmaster by