HISTORIA   PRASA O NAS   KONTAKT


Menu PARAMETRY WODY!!!!!!!  
    

Parametry wody:

Podstawowe parametry wody przeznaczonej do spożycia, podawanej do sieci wodociągowej, w 2016 roku na podstawie badań laboratoryjnych przedstawiają się następująco:


Wskaźniki fizykochemiczne:

L.p.

Oznaczony parametr

Jednostka miary

Dopuszczalne zakresy wartości*

Jakość badanej wody

1.

Mętność

NTU

1

0,20-0,65

2.

Barwa

[mgPt/l]

akceptowalna, bez nieprawidłowych zmian

akceptowalna
(5)

3.

Odczyn

[pH]

6,5-9,5

7,4 – 7,6

4. Amonowy jon(NH4+)

[mg/l]

0,5

poniżej 0,161

5.

Azotyny (NO2-)

[mg/l]

0,5

poniżej 0,016-0,030
6.

Azotany 

[mg/l]

50

0,68-1,55
7.

Żelazo

[mg/l]

0,200

poniżej 0,040-0,116

8.

Mangan

[mg/l]

0,05

poniżej 0,040

9.

Przewodność

[µS/cml]

2500

333-526

10.

Twardość ogólna (CaCO3)

[mg/l]

60-500

156-200       

Badania bakteriologiczne:

L.p.

Parametr

Dopuszczalne zakresy wartości*

Jakość badanej wody

1.

Bakterie grupy coli w jtk/100ml

0

0

1.

Escherichia coli w jtk/100ml

0

0

2.

Enterokoki kałowe w jtk/100ml                                                                                            

0

Dopuszczalny zakres wartości według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 roku Dz.U. 2015 Nr 0 poz. 1989.

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez Bialskie Wodociągi jest systematycznie badana przez Laboratorium Zakładowe. Kontrolą objęty jest całokształt procesu technologicznego wody począwszy od wód ujmowanych głębinowych, poprzez proces uzdatniania, wodę podawaną do sieci i wodę w sieci wodociągowej z punktów zapewniających reprezentatywność dla całego eksploatowanego systemu wodociągowego.

Wody ujmowane głębinowe to wody o średniej twardości z przewagą twardości węglanowej, charakteryzujące się pierwotną czystością mikrobiologiczną oraz stałym i naturalnym składem chemicznym.

Jakość tych wód, poza nieco podwyższoną zawartością związków żelaza i manganu, odpowiada normom dla wód pitnych. Proces uzdatniania tych wód sprowadza się przede wszystkim do usuwania związków żelaza i manganu poprzez natlenianie, przefiltrowanie i zatrzymanie osadów na filtrach ciśnieniowych.Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych.

Średnie roczne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych wprowadzanych do odbiornika- Rzeka Krzna w  roku 2016 na podstawie badań laboratoryjnych:

L.p.


Oznaczony parametr

Jednostka miary

Maksymalne dopuszczalne stężenie**

Średnia wartość wskaźnika

1.

BZT5

[mgO2/l]

15

5,68
2.

ChZT

[mgO2/l]

125

42,1

3.

Zawiesina ogólna

[mg/l]

35

12,7

4.

Azot ogólny

[mgN/L]

15

14,98

5.

Fosfor ogólny

[mgP/L]

2

0,50

**Dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń określa pozwolenie wodnoprawne GK.6341.15.2016.MRY3


Nadzór analityczny nad prowadzonymi procesami utylizacji ścieków sprawowany przez Laboratorium Zakładowe dotyczy ścieków dopływających bezpośrednio do oczyszczalni, ścieków dowożonych do punktu zlewnego, ścieków po urządzeniach podczyszczających oraz ścieków odprowadzanych do odbiornika ( - Rzeka Krzna).    webmaster by